.RU

VIII. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН - Доклад за дейността


^ VIII. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН
1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно
основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване
на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените,
настъпили през отчетната финансова година.

Информация в количествено и стойностно изражение за реализацията на произвежданите от „Елхим – Искра” АД продукти, дела им в приходите от продажби и настъпилите промени през отчетната година е посочена в раздел I от настоящия доклад.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории
дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за
снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или
предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на
всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че
относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или
приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за
неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Информация по т.2 е отразена в раздел I от настоящия доклад.

Не съществува зависимост на дружеството по отношение на отделни доставчици или клиенти.

Доставчик, чиито относителен дял надхвърля 10 % от разходите на дружеството за 2010 г. е «Булмет трейдинг» ЕООД, гр. Долна баня. «Булмет трейдинг» ЕООД не е свързано с «Елхим – Искра» АД лице.

Клиенти на дружеството, чиито покупки общо за 2010 г. възлизат на над 10 % от приходите от продажби за 2010 г. са: «РЕБАТ» ООД гр. Неапол - Италия , «Хемус-Ко» ООД гр. Пазарджик и «Блеквуд Микс» ООД гр. Москва - Русия, като тези дружества не са свързани лица с «Елхим – Искра» АД.

3. ^ Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение
за дейността на емитента.

През 2010 г. дружеството няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на „Елхим – Искра” АД.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани
лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както
и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват
от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е
страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и
всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото
състояние на емитента.

През 2010 г. няма сключени сделки извън обичайната дейност на Дружеството или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер,
имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи
и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата
година.

През 2010 г. няма настъпили събития и показатели с необичаен за „Елхим – Искра” АД характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел,
посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и
ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази
информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Извънбалансово в дружеството се водят активи на Държавен резерв, приети за съхранение, на обща стойност 8 хил.лв. Тези активи по никакъв начин не оказват влияние върху дейността на дружеството.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции
в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални
активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън
неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Към 31.12.2010 г. дружеството притежава дялово участие в капитала на „Екобат” АД – София от 8 334 броя обикновени поименни акции (16.66 %) на обща стойност 8 334 лв., от които внесени 2 083 лв.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори
за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за
изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на
задължения.

Информация за сключените през 2010 г. от „Елхим – Искра” АД договори за заем в качеството му на заемополучател и условията по тях са отразени в раздел I т.6 от настоящия доклад.

Доколкото ни е известно, към 31.12.2010 г. Стара планина холд АД няма задължения по заеми.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори
за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за
изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на
задължения.

Информация за сключените през 2010 г. от „Елхим – Искра” АД договори за заем в качеството му на заемодател и условията по тях са отразени в раздел I т.6 от настоящия доклад.

Доколкото ни е известно, към 31.12.2010 г. Стара планина холд АД – дружество майка, е отпуснало следните заеми с цел финансиране на дейността на дружествата от портфейла си:

Договор от 17.09.2007 г. с „Фазан” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 17.09.2011 г. при 7 % годишна лихва.

Договор от 01.10.2007 г. с „Лизингова компания” АД, дружество с малцинствено участие от портфейла на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 01.10.2011 година при 7 % годишна лихва.

Договор от 04.03.2008 г. с „Фазан-И” ЕООД, в размер на 180 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 04.03.2012 г. при 7,5 % годишна лихва.

Договор от 27.07.2007 г. с „Лизингова компания” АД, дружество с малцинствено участие от портфейла на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 27.07.2011 г. при 7 % годишна лихва.

Договор от 27.07.2007 г. с „Елхим Искра” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 300 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 27.07.2010 г. при 7 % годишна лихва. Изцяло погасен.

Договор от 27.09.2007 г. с „Елхим Искра” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. с анексиран срок на погасяване до 31.01.2012 г. при 7 % годишна лихва. Остатък към 31.12.2010 – 300 хил. лв.

Договор от 09.05.2008 г. с „Българска роза” АД, асоциирано дружество на Стара планина холд АД, в размер на стойност 1 250 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 09.11.2011 г. при 7 % годишна лихва. Остатък към 31.12.2010 г. – 210 хил. лв.

Договор от 01.08.2008 г. с „Пътстройинженеринг” АД, асоциирано дружество на Стара планина холд АД, в размер на 600 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 31.07.2010 г. при 9 % годишна лихва. Изцяло погасен.

Договор от 16.12.2008 г. с „Фазан” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 150 хил. лв. с анексиран срок на погасяване до 16.12.2011 г. при 7 % годишна лихва.

Договор от 17.09.2009 г. с „Пътстройинженеринг” АД, асоциирано дружество на Стара планина холд АД, в размер на 200 хил. лв. със срок на погасяване 30.06.2010 г. при 9 % годишна лихва. Изцяло погасен.

Договор от 09.11.2009 г. с „Фазан-И” ЕООД, в размер до 150 хил. лв. с анексиран срок на погасяване 09.11.2011 при 7,5 % годишна лихва.

Договор от 29.12.2009 г. с „Фазан” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 60 хил. лв. със срок на погасяване до 29.12.2011 г. при 7 % годишна лихва. Остатък към 31.12.2010 – 30 хил. лв.

Договор от 04.05.2010 г. с „Пътстройинженеринг” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на стойност 350 хил. лв. със срок на погасяване 04.11.2011 г. при 7 % годишна лихва.

Договор от 29.10.2010 г. с „Лизингова компания” АД, дружество с малцинствено участие от портфейла на Стара планина холд АД, в размер на 100 хил. лв. със срок на погасяване шест месеца при 7 % годишна лихва.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия
ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период няма ново емитиране на ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати,
отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани
прогнози за тези резултати.

От месец юли 2010 година „Елхим – Искра” АД публикува ежемесечни прогнози за продажбите. Анализът показва, че публикуваните прогнози отразяват справедливо на постигнатите по-късно финансови резултати, включително и в годишния финансов отчет на дружеството.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите
ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията,
евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да
предприеме с оглед отстраняването им.

През 2010 г. „Елхим – Искра” АД е обслужвало всичките си задължения навреме, не са били налице заплахи от невъзможност за обслужване на задължения и предприемане на мерки за отстраняването им.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Информация за реализираните инвестиции през 2010 г. и структурата на финансиране е отразена по-горе в раздел I от доклада.

14. ^ Информация за настъпили промени през отчетния период в основните
принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Основните принципи на управление на управителния орган и мениджмънта на дружеството са прозрачно управление и защита на интересите на инвеститорите, посредством действия за повишаване производителността и рентабилността на производството, качеството на произвежданите продукти, инвестиции за обновяване на технологичния процес, за опазването на околната среда и развитие и усъвършенстване на човешките ресурси, социални дейности. В тази насока през 2010 г. няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Доколкото ни е известно, няма настъпили промени в основните принципи на управление и на останалите дружества, част от икономическата група на «Стара планина холд» АД.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и
система за управление на рискове.

С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишният одит на „Елхим – Искра” АД се извършва от независим експерт-счетоводител. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна дейност на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на Съвета на директорите и от страна на независимия Одитен комитет на „Елхим – Искра” АД , избран от Общото събрание на акционерите. В дружеството има утвърдена практика за периодичен анализ и обсъждане на текущите финансови резултати от дейността, с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмите и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

16. ^ Информация за промените в управителните и надзорните органи през
отчетната финансова година.

«Елхим – Искра» АД е с едностепенна система на управление, като Съвета на директорите се състои от три лица.

Промените в състава, както и данните за Съвета на директорите са отразени в раздел IV точка 2 на настоящия доклад.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите
на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната
финансова година, изплатени от емитента, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

Информация за размера на възнагражденията, на всеки от членовете на Съвета на директорите за отчетната финансова година, изплатени от „Елхим – Искра” АД е отразена в раздел IV на настоящия доклад.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината,
дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент – няма.

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане
на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетени – няма.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на
управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен
състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях
поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им
от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа,
върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна
цена, ако има такава, и срок на опциите.

Информация за притежавани от членовете на Съвета на директорите, изпълнителния директор и прокуриста на дружеството акции поотделно и като процент от общия капитал на дружеството е отразена в раздел IV на настоящия доклад.

Няма предоставени и учредени опции върху ценни книжа на „Елхим – Искра” АД.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително
и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ
период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или
облигации от настоящи акционери или облигационери.

Към момента на изготвяне на настоящия доклад не са ни известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко
10 на сто от собствения му капитал.

Към 31.12.2010 г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10 % от собствения капитал.

Общата стойност на задълженията/вземанията по всички образувани производства не надхвърля 10 % от собствения капитал.

21. ^ Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и
адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите на „Елхим – Искра” АД е:

Албена Славейкова Димитрова, адрес: гр. Пазарджик, 4400, ул Искра 9, тел.: 034 44 45 48, факс: 034 44 34 38, e-mail: a.dimitrova@elhim-iskra.com; office@elhim-iskra.com, web: www.elhim-iskra.com
^ IX. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН
1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или
друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и
задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал,
която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2010 г. дружеството е с капитал 12554205 лева, изцяло записан и внесен, разделен на 12554205 броя обикновени, безналични, поименни непривилигировани акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях.

Няма акции на „Елхим – Искра” АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Съгласно книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, към 31 декември 2010 година дружеството има 1 862 акционери, от които 68 юридически лица.

Физическите лица притежават общо 1374039 броя акции или 10.94 % от капитала на дружеството, а юридическите лица – 11 180 166 акции или 89.06 % от капитала на дружеството.

В капитала на дружеството участват акционери чуждестранни юридически лица - две дружества. Брой акции, притежавани от тях – 2126410 или 16.94 % от капитала.

Всяка акция от капитала на „Елхим – Искра” АД дава право на притежателя си на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения
за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение
от дружеството или друг акционер.

Не съществуват ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа на „Елхим – Искра” АД.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или
повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни
за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се
притежават акциите.

Акционери на „Елхим – Искра” АД, които пряко или непряко притежават над 5 на сто или повече от правота на глас в общото събрание на акционерите и размер на дяловото им участие:

Няма акционери, физически лица притежаващи над 5 % от акциите с право на глас.

Акционери – юридически лица, притежаващи над 5 % от капитала:

^ Акционери юридически лица- към 31.12.2010 г.

Брой акции

% от капитала

“Стара планина холд” АД, гр. София

6 452 895

51.40

„Си Ес Пи фънд мениджърс” ООД, НЕВАДА

2 077 695

16.55

„Ролет” ЕООД, гр. Пловдив

1 168 710

9.30

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на
тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не
се упражнява непосредствено от тях.

Няма система за контрол при упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на
глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за
упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на
дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от
притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения върху правото на глас, включително ограничения върху правото на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правото на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. ^ Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на
глас.

Няма споразумения между акционерите, които да са ни известни и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и
допълнения в устава.

Съгласно дружествения Устав, право да избира и освобождава членове на Съвета на директорите на дружеството има само Общото събрание на акционерите и решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

Право да извършва изменения и допълнения на Устава на дружеството има само Общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

9. ^ Правомощията на управителните органи на дружеството, включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на
дружеството.

Правомощия на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на „Елхим – Искра” АД има следните компетенции:

9.1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

9.2. избира между членовете си председател и зам. председател;

9.3. приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;

9.4. приема правила за своята работа;

9.5. определя щата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;

9.6. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;

9.7. създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на дружеството;

9.8. взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;

9.9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за заеми на дъщерните дружества, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството;

9.10. приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;

9.11. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

9.12. съдейства на директор за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;

9.13. утвърждава Правила за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

9.14. утвърждава годишна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

9.15. Съветът на директорите без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделки, в резултат на които:

9.15.1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

9.15.2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква “а”, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица – над стойността по т. 1, буква “б”;

9.15.3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква “а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица – над 10 на сто от стойността по т. 1, буква “б”.

9.16. Съгласно устава, Съвета на директорите е увластен да увеличава капитала на дружеството в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба /06.06.2008 г./ на устава в търговския регистър.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,
освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини
сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се
прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по
силата на закона.

Няма такива договори.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или
служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно
основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини,
свързани с търгово предлагане.

Няма такива споразумения.


Докладът за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите на

„Елхим – Искра” АД на 17.03.2011 година.


Прокурист:

инж. Георги Русков


v-zaklyuchenii-etnicheskaya-identichnost-rol-hozyajstvenno-ekonomicheskih-i-kulturno-yazikovih-faktorov.html
v-zaklyuchenii-mezhnauchnaya-kommunikaciya-v-integracii-pedagogicheskogo-obrazovaniya-studentov-vuza-13-00-01-obshaya.html
v-zaklyuchenii-politicheskaya-subektnost-respubliki-kazahstan-v-kontekste-deyatelnosti-shanhajskoj-organizacii-sotrudnichestva.html
v-zaklyuchenii-sovetskaya-voennaya-administraciya-v-germanii-i-nemeckie-arhivi-v-1945-1949-gg.html
v-zakon-o-generalnom-plane-sankt-peterburga-vklyucheni-sleduyushie-territorii-istoricheskogo-kulturnogo-sloya-zoni.html
v-zamerzshem-peske-iosif-brodskij-stihotvoreniya-i-poemi-osnovnoe-sobranie.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/utverzhdayu-kafedra-tehnologiya-metallov-i-metallovedenie.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kto-budet-gord-za-roditelskij-rekord-ishem-gran-mezhdu-blagotvoritelnostyu-i-sponsorstvom-22.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/referat-po-predmetu-osnovi-diskursa-na-temu-diskurs-kak-cepochka-predikacij.html
 • composition.bystrickaya.ru/optikainterferenciya-sveta-difrakciya-sveta-polyarizaciya-sveta-teplovoe-izluchenieosnovnie-formuli.html
 • literature.bystrickaya.ru/e-a-strebeleva-predislovie-gl-stranica-5.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kirilyuk-olga-viktorovna-vselennaya-uchitel-proza.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/prozhivayushegoej-po-adresu.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/8-obrazovatelnie-standarti-obrazovatelnaya-programma.html
 • notebook.bystrickaya.ru/interesuyushie-nas-klyuchevie-slova-dlya-prodvizheniya-slova-razbiti-na-2-gruppi.html
 • letter.bystrickaya.ru/nochnaya-pogonya-skazka-pro-treh-porosyat.html
 • school.bystrickaya.ru/chast-vtoraya-pervaya.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/shahmati-v-hudozhestvennoj-literature.html
 • urok.bystrickaya.ru/priyomniki-zvuka-dvizhenie-tela-v-pole-tyagoteniya-zemli-s-nach-skorostyu-ravnoj-nulyu-p-t-proishodit-pod-dejstviem-sili.html
 • assessments.bystrickaya.ru/ekonomicheskie-nauki-stranica-7.html
 • pisat.bystrickaya.ru/sudburossijskojekonomiki-obsudili-8-iyunya-2012-goda-na-svoem-ocherednom-zasedanii-chleni-merkurij-klubavcentre-mezhdunarodnoj-torgovliglavnie-temami-merop.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kafedra-materialovedeniya-i-tehnologii-metallov-programma-itogovoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-prepodavatelej.html
 • credit.bystrickaya.ru/pedagogika-i-metodika-nachalnogo-obrazovaniya-informacionnij-byulleten-179-oktyabr-2009-g.html
 • report.bystrickaya.ru/kartografiya-bessoznatelnogo-sbornik-statej-k-70-letiyu-stanislava-grofa.html
 • education.bystrickaya.ru/13tehnicheskie-aspekti-sozdaniya-billingovih-sistem-v-perevode-s-anglijskogo-schet-zakonodatelnij-akt-znamenitij.html
 • lesson.bystrickaya.ru/muzikalno-filosofskie-sistemi-antichnogo-mira.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-proekt-treninga-po-biologii-proekta-put-k-olimpu-10-10-2011-g.html
 • student.bystrickaya.ru/1-referat-klyuchevie-slova-studenti-upotreblenie-piva-vred-zdorovyu.html
 • control.bystrickaya.ru/duhovno-nravstvennoe-ozdorovlenie-cheloveka-analiz-sushnosti-i-virtualno-obraznih-form-etiko-filosofskoe-issledovanie.html
 • klass.bystrickaya.ru/62-obshaya-harakteristika-socialnoj-aktivnosti-shkoli-volno-solyanskaya-osnovnaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-municipalnogo.html
 • control.bystrickaya.ru/e-p-morgunov-primechanie-data-vipuska-versii-5-priblizitelnaya.html
 • report.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-komitet-po-nauke-i-tehnologiyam-respubliki-belarus.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rozhdestvo-i-novij-god-v-finlyandii.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/programma-uchebnoj-disciplini-gendernaya-antropologiya-dlya-studentov-dnevnogo-otdeleniya-filosofskogo-fakulteta-specialnost-filosofiya.html
 • writing.bystrickaya.ru/hirurgicheskie-zabolevaniya-novorozhdennih.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-2-nauka-i-religiya-ekonomiki-vse-civilizovannie.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/mezhdunarodnij-fond-zashiti-svobodi-slova-adil-soz-stranica-14.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-teoriya-sistem-i-sistemnij-analiz-stranica-7.html
 • student.bystrickaya.ru/1-celi-i-zadachi-disciplini-uchebnie-programmi-disciplin-kafedri-dizajn-specialnosti-070601-dizajn-graficheskij.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/soderzhanie-uchebnogo-kursa-rabochaya-programma-kondratevoj-svetlani-ivanovni-visshaya-kvalifikacionnaya-kategoriya-po.html
 • composition.bystrickaya.ru/opita-razvitie-poznavatelnogo-interesa-na-urokah-istorii-s-pomoshyu-igrovih-tehnologij.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.